نویسندگان محترم

لطفا جهت اطلاع از چارچوب های انتشار نشریه میدان مشق هنر به بخش اهداف و چشم اندازها و جهت آگاهی از نحوه ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

این نشریه در همه شاخه های هنری و میان رشته‌ای مرتبط با هنر مقاله می‌پذیرد و انواع مقاله‌هایی که در این راستا منتشر می‌نماید، عبارتند از:

  •  مقاله پژوهشی 
  • مقاله ترویجی و  مروری
  • مقاله کاربردی و تخصصی
  • مقالات ترجمه شده
  • گزارش
  • یادداشت کتبی، شفاهی، تصویری
  • مصاحبه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر

سردبیر:
سید حسن سلطانی

اعضای هیات تحریریه:
نادیه ایمانی احمد تندی منصور حسامی کرمانی مسعود سفلایی شهربابک سید سعید سید احمدی زاویه حمید عسکری رابری مریم کهوند

دستیار هیات تحریریه:
فاطمه مهرابی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا چاپی: 2717-2678

ابر واژگان