نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر تهران

چکیده

دانشجویان نوازندگی سازهای غربی علاوه بر اضطراب‌های معمول دوران دانشجویی در معرض اضطراب‌ اجرایی در ایام امتحانات عملی نیز قرار می‌گیرند. از این رو، برخورداری از شخصیتی بهنجار و سلامت جهت مقابله با فشارها برای آن‌ها ضرورری است. عزت نفس به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی عامل مؤثری در مقابله با اضطراب‌ است. هدف از این پژوهش یافتن رابطه‌ای معنی‌دار بین عزت نفس و اضطراب اجرایی دانشجویان رشته نوازندگی سازهای غربی دانشگاه هنر است. این مطالعه همبستگی-پیمایشی به‌ صورت مقطعی در دی ماه سال 1395 روی 120 نفر از دانشجویان کارشناسی سازهای غربی انجام شد. میزان اضطراب با ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه اضطراب صفت-حالت اسپیلبرگر و پرسشنامه اضطراب اجرایی آزبُرن-کِنی ارزیابی و میزان عزت نفس با استفاده از سیاهه‌ی عزت نفس کوپر اسمیت به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار spss نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد، بین عزت نفس و اضطراب اجرایی امتحانِ عملی دانشجویان ارتباط معنی‌دار منفی وجود دارد. با توجه به نتایج، یکی از دلایل بالا بودن میزان اضطراب اجرایی در امتحانات عملی دانشجویان پایین بودن میزان عزت نفس است. بنابراین، آشنا شدن دانشجویان با روش‌های افزایش عزت نفس جهت بهبود سلامت و کاهش سطوح اضطراب مفید به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها