راهنمای تهیه و ارسال مقاله

1.       مجله «میدان مشق هنر» در تمامی زمینه‌های هنری و حوزه‌های مرتبط، مقاله می‌پذیرد.

2.     مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده باشد.

3.    مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش فارسی باشد.

4.     مقاله‌های ارسالی پس از تایید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ می‌شود.

5.     مسئولیت مطالب مطرح شده در نوشته‌ها بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

6.     مجله در قبول، رد و یا اصلاح مقاله‌ها آزادی عمل دارد.

7.    مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی و یا تجربی در مختصات نوشته دقیق، سودمند و وزین انجام پذیرد.

8.   مجله از یادداشت‌های تجربی حاصل از خلق فرآیند هنری و گزارش‌های منتج به دستاورد علمی و هنری حمایت کرده و با رعایت دستورات ساختاری، آنها را چاپ می‌کند.

 

                                                 

مقاله‌های ارسالی باید دارای ترتیب بخشهای زیر باشد:

1.       صفحه اول شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، پست الکترونیکی.

2.     چکیده فارسی حدود 150 کلمه (با ذکر بیان مسئله و یا دغدغه‌های نگارش مقاله، هدف تحقیق، روش تحقیق و یافته‌ها و نتایج تحقیق)

3.    واژگان کلیدی (سه الی پنج کلمه)

4.     متن مقاله ارسالی: شامل پیشینه تحقیق، روش کار، مطالعات و بررسی‌ها، راه‌حل‌ها،یافته‌ها، نتایج و توصیه‌های آتی.

5.     تشکر و قدردانی (درصورت نیاز).

6.     پی نوشت‌ها و توضیحات ضروری درخصوص مقاله و متن مقاله.

7.    فهرست منابع مورد استفاده در متن با استانداردهای مربوطه.

8.    بخش انگلیسی: شامل کلیه مشخصات مورد استفاده در صفحه اول با ذکر چکیده در حدود 500 کلمه و واژگان کلیدی (5 تا 7 کلمه).

9.     استفاده از تصاویر و جداول با ذکر منبع (در صورت نیاز).

10.   حجم نوشته بین 5000 تا 7000  کلمه باشد.

11.   مقالات ارسالی باید در نسخه Word در قطع A4  با نامه درخواست بررسی و چاپ مقاله خطاب به سردبیر مجله «میدان مشق هنر» ارسال شود.