سردبیر


سید حسن سلطانی دانشیار گروه آموزشی نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر

  • soltaniart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نادیه ایمانی دانشیار گروه آموزشی معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

  • imaniart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد تندی استادیار گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

  • tondiart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منصور حسامی کرمانی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

  • m.hessamialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مسعود سفلایی شهربابک عضو هیئت علمی گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر.

  • m.soflaeiart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید سعید سید احمدی زاویه دانشیار گروه آموزشی پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر

  • szaviehart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمید عسکری رابری استادیار گروه آموزشی موسیقی جهانی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر

  • h.askariart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مریم کهوند استادیار گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر

Graphic

  • kahvandart.ac.ir

دستیار هیات تحریریه


فاطمه مهرابی مدیر داخلی

تاریخ هنر اسلامی

  • fa.mehrabiyahoo.com