نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده هنرهای تجسمی، گروه نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شناخت از فرآیند خلاقیت هنرمندان و ویژگی‌‌های شخصیتی آنان و آگاهی از ارتباط آن دو با یکدیگر می‌تواند در فهم و تحلیل عوامل شناختی مؤثر در شکل‌گیری اثر هنری مورد استفاده قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش پی‌بردن به تفاوت و رابطه‌ی خلاقیت و ویژگی‌‌های شخصیتی میان دانشجویان هنر بوده است. آزمودنی‌ها از میان دانشجویان رشته‌های نقاشی، گرافیک، عکاسی، طراحی صنعتی و معماری به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده‌اند. روش تحقیق توصیفی به صورت کمی بوده است. ابزار تحقیق جهت سنجش خلاقیت، آزمون تفکر خلاق تورنس(TTCT)و جهت سنجش ویژگی‌‌های شخصیتی، پنج عامل نئو(NEO-FFI)بوده است. جهت تحلیل رابطه‌ی میان متغیرها از ابزار همبستگی پیرسون در فضای SPSS، و برای تحلیل تفاوت از ابزار آنووای یک‌راهه بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق دلالت بر وجود همبستگی میان خلاقیت با ویژگی‌‌های شخصیتی دارند و از سویی دیگر تفاوتها نیز مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها