1. ارسال مقاله توسط نویسندگان به دفتر نشریه از طریق سایت
  2. بررسی اولیه ساختار و محتوای نوشتار به منظور تایید هم‌خوانی با معیارها و اهداف اصلی نشریه
  3. بررسی علمی مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه و مشخص شدن داوران
  4. ارسال مقاله به 2 داور، با روش دو سو ناشناس
  5. اعلام نتیجه اولیه و در صورت نیاز به اصلاحات، اعلام اصلاحات به نویسندگان
  6. برطرف کردن اصلاحات احتمالی و داوری مجدد
  7. اعلام نتیجه نهایی
  8. تطبیق نهایی ساختار نوشتار با چارچوب های نشریه و رفع مشکلات احتمالی
  9. صدور گواهی پذیرش و قرار گرفتن در نوبت چاپ.