نشریه تخصصی میدان مشق هنر در پی آن است که بستری را فراهم ‌آورد تا امکان مقایسه بین دیدگاه‌ها و منظرهای هنری و اجتماعی در حیطه تعلیم و تربیت، فراهم آید تا ظرفیت‌های کنونی و تا حدی ناشناخته این حوزه، در معرض نگاه پژوهشگران قرار گیرد. استفاده از واژگان "میدان" و "مشق هنر" در عنوان مجله، علاوه بر یادآوری مکانی دانشگاه هنر در جغرافیای فرهنگی و تاریخی استان تهران، گویای عرصه‌ای برای هم‌اندیشی و مشارکت در مشق کردن هنر و هنرورزی  می باشد. بنابراین، نشریه میدان مشق هنر تلاش دارد تا بستر مناسبی را فراهم نماید تا تمامی هنرمندان دارای تجربه، نویسندگان صاحب نظر و همکاران محترم در عرصه هنر برای انعکاس اندیشه ‌ای خود با ارسال مطالب با این مجله همکاری نمایند.