نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر تهران

2 استادیار موسیقی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

«موسیقی فاخر» اصطلاحی است که پس از انقلاب اسلامی، به حوزه ادبیات موسیقایی ایران وارد شده ‌است. کاربرد متنوع و گسترده این اصطلاح، ضرورت انجام پژوهشی مستقل را ایجاب ‌کرد که هدف اصلی آن دستیابی به تعریفی مشخص از اصطلاح «موسیقی فاخر»، خاستگاه این اصطلاح و کاربردهای گوناگون آن در جامعه هنری معاصر ایران بود. برای تحقق هدف پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه‌ای و همچنین روش تحقیق پیمایشی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده استادان رشته موسیقی مراکز آموزش عالی کشور، هیئت مدیره‌ی خانه‌ موسیقی، اعضای شوراهای موسیقی و مدیران هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. براساس نتایج به دست آمده، اصطلاح «موسیقی فاخر» دارای ابهام معنایی و مصداقی است که از سویی نشان‌دهنده فراوانی برداشت‌های گوناگون، و از‌ سوی دیگر نمایانگر همسو نبودن مفاهیم برداشتی با مقصود پدیدآورندگان اصطلاح «موسیقی فاخر» است. این پژوهش نشان داده است که خاستگاه این اصطلاح به نوعی چاره‌اندیشی مدیران هنری نهادهای موسیقی دولتی در جهت مقابله با فرهنگ و هنر وارداتی، تامین نیازهای شنیداری جامعه در داخل کشور و جلب رضایت منتقدان موسیقی و شیوه‌ای برای اعلام برائت از هنر دوره قبل از انقلاب اسلامی ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها