نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله ابتدا به طور مختصر در مورد محدودیت‌های ادراکی سامانه‌ی شنوایی و ادراکی مغز انسان در زمینه‌ی صوت و موسیقی اطلاعاتی ارائه شده است. مبحث بعدی بیان تعاریف جامع و مانع از برخی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین موضوعات مرتبط با زمان در موسیقی است. در بخش تعاریف سعی شده است تعاریفی مطابق استاندارد روش علمی برای موضوعات ارائه شود و در صورت نیاز، جهت فهم بهتر، توضیح بیشتر به همراه مثال یا مثال‌هایی بیان شده است. با اینکه تعاریف به این شکل و فرمی که اینجا آمده‌اند اولین بار است مطرح می‌شود اما بر بستری از آموخته‌ها و منابع متعدد شکل گرفته‌اند. در ادامه وقتی تفاوت بین مقولات روشن شد، به بحث در مورد تفاوت انواع وزن پرداخته‌ شده که با یک نمودار تکامل یافته نسبت به نمونه‌ی قبلی آن همراه است. در ادامه موضوع وزنِ آزاد تشریح شده و سعی شده خطاهای ادراکی‌ـ تفهیمی در این موضوع به صورت واضحی بیان شود. سپس مختصراً به مشابهت موضوعات زمانی به کار رفته در موسیقی و زبان پرداخته شده است. در انتهای مقاله دو موضوعِ نقش سرعت در ادراک انواع وزن، و موضوع کوآنتیزه کردن مقادیر امتدادها به صورت بسیار خلاصه مطرح شده است. نتیجه‌ی بحث روشن شدن تفاوت انواع وزن در موسیقی است.

کلیدواژه‌ها