نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بازنمایی سینمایی موفق رویدادها و زندگی شخصیت‌های تأثیرگذار در سرنوشت ملتها می‌تواند در خودشناسی و ارزیابی جامعه انسانی از خود و رسیدن به کمال انسانی راهگشا باشد. با توجه به کم کاری مشهود در حوزه تولید فیلم و پژوهش‌های نظری دانشگاهی در زمینه آثار سینمایی مربوط به قیام عاشورا، به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف فیلم‌های سینمایی داستانی بلند ایران با محوریت مضمونی این قیام حماسی، فیلم سفیر با رویکرد نئوفرمالیسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فیلم سفیر از نظر ساختار فرم روایی و سبک بصری با مشکلاتی اساسی مواجه است، به نحوی که برخی از انواع معانی خلق شده در این فیلم‌ها با واقعیت‌های تاریخی، زندگی شخصیت‌های تأثیرگذار عاشورا و نیز با معانی قابل استنباط از منابع تاریخی مورد استناد در این پژوهش، تفاوت‌های آشکار دارد. پیشنهاد می‌شود در حوزه پژوهش‌های نظری و بازنمایی سینمایی رویداد‌های تاریخ دین و زندگی شخصیت‌های تأثیرگذار دینی، موضوعاتی چون واقعیت گرایی تاریخی، تناسب میزانسن‌ها با خط روایی، انسجام و یکپارچگی بین سیستم فرم روایی، سبک بصری و لایه‌های معناشناختی در هر اثر سینمایی، و سینمایی شدن مواد و مصالح برگرفته از زندگی واقعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها