نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستان، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دوران عصر تاریکیDark Age)) که از زمان گودرز اول تا فرهاد سوم بوده است با توجه به منابع بدست آمده، اشکانیان از لحاظ نژادى به قبیله" داهه" Dāhe یکى از اقوام کو چ رو منطقه ماورا ءالنهر و دشتهاى جنوب سبیرى باز میگردد. بر اثر فشار اقوام زرد پوست به سایر اقوام منطقه باعث شد اقوام منطقه به طرف غرب روى بیاورنداقوام "یوئوچى" Yūùčì به سبب فشار" هونها" Hōnha به سایر اقوام منطقه فشار وارد کردند و این اقوام را به سوى جنوب و جنوب غربى یعنى ایران و هند کوچ دادند. از جمله این اقوام، قوم "داهه" Dāhe هستند. اقوام "داهه" Dāhe در اثر کوچ با قبایل زرد پوست منطقه اختلاط پیدا کردنداین قوم یکى از اقوام سفید پوست "سکایى" Sakāī بوده که در اثر برخورد با قبایل زرد پوست مهاجر منطقه تحت تأثیر آداب و رسوم و اعتقادات آنها قرار گرفتند. مقایسه سکه ها با یکدیگر هست که هم به بخش تاریخى و هم بخش سکه شناسى این دوره توجه شده است..عصر تاریکی دوره پارتیان دوره زمانی گودرز اول تا فرهاد سوم بین سالهای 95-57 پیش از میلاد محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها